Fartușnic Ciprian, Dr.

Cercetător Științific Principal I 

e-mail: ciprian.fartusnic@ise.ro

CV_ro
CV_en
Short bio

Formare

 • Doctor în ştiinţele educaţiei din 2008 la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Participarea societăţii civile la reforma învăţământului din România; rolul organizaţiilor nonguvernamentale”.
 • Master în politici publice din 2000 la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie.
 • Licenţiat în filosofie în 1998, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, specializarea filosofie moral-politică.

Domenii de expertiză

 • filosofia educaţiei, politici educaţionale pentru categorii dezavantajate, sistemul naţional de indicatori în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue, evaluarea programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei, motivaţia pentru învăţare, oraşe/regiuni care învaţă, violenţa în spaţiul şcolar, învăţarea inter-generaţională, participarea societăţii civile în politicile educaţionale.

Proiecte coordonate:

 • Prevenirea abandonului şcolar şi creşterea participării şcolare prin extinderea sistemului ZEP (2010-2012)
 • Analiza indicatorilor de bază în cadrul raportului MECTS privind starea sistemului de învăţământ – 2010
 • ELDER – Elder Experience New Knowledge, Program Grundtvig (2010-2012)
 • SKRAT – Strategic Competences for Know How Retention, Program Leonardo da Vingi (2008-2010)
 • DYCOWFI – Dynamic Competences in Wood and Furniture Sector) – Lifelong Learning Program (2007-2009);
 • REINFORCE METAL (Development of Competences in Metal Sector) – Lifelong Learning Program (2007 – 2009);
 • TRAINING LINKS – proiect Leonardo da Vinci (2004-2006);
 • METALCERT – Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale – proiect Leonardo da Vinci (ES/06/B/F/PP-149430 – 1006/2008)
 • Tools Training – proiect Grundtvig, Socrates (2004-2006);
 • CKS – Competenţe în Societatea Cunoaşterii – proiect Leonardo da Vinci  (2004/2006).

Cărţi de autor sau capitole în cărţi publicate:

 • Fartuşnic,C. (coord.) Ghid de lucru pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar Bucureşti, Ed. Vanemonde, 2012 (ISBN 978-973-1733-39-5)
 • Thomas Eckert, Randolph Preisinger-Kleine, Ciprian Fartuşnic et all. Quality in Developing Learning Cities and Regions – A Guide for Practitioners and Stakeholders, Universitatea Ludwig-Maximilians Munchen, 2011 (ISBN 978-3-00-037333-6)
 • Fartuşnic, C şi Apostu, O.  Măsuri complementare de finanţare a mobilităţilor COMENIUS 2011. Raport de impact. ANPCDEFP, 2011 (disponibil la adresa: http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Raport_Comenius.pdf)
 • Fartuşnic, C. The Role of Tertiary Sector in Promoting Social Dialogue in Education: the Case of Romania în Vladimirova, K. (ed) Transformations in Labour: Social Security and Social Dialogue. Ciela Publishing House, Sofia, 2010 (ISBN 978-954-28-0616-5)
 • Horga, I. (coord.) Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed Vanemonde, 2009.
 • Jigău, M. (coord) Formarea continuă în România, Bucureşti, CNROP, Bucureşti, Ed. Afir, 2009.
 • Bîrzea, C. and Fartuşnic, C. A doua tranziţie: provocări pentru sistemul educaţional românesc în Maliţa, M. şi Georgescu, C. (coord.) România după criză. Reprofesionalizarea. IPID, Bucureşti, Ed. Compania,  2010 (ISBN 978-973-1960-84-5).
 • Popenici, Şt. şi Fartuşnic, C. Motivaţia pentru învăţare. De ce ar trebui să le pese copiilor de ea şi ce putem face pentru asta. Bucureşti, Didactica Publishing House, 2009 (ISBN 978-606-8027-35-7).
 • Fartuşnic, C., Popenici, Şt., Măntăluţă, O. şi Târnoveanu, N. Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. (ISBN 978-973-88675-5-0).
 • Fartuşnic, C. şi Măntăluţă, O. Noul management public în politicile de descentralizare din sistemul de educaţie în Păunescu, M. (coord.) Management public în România, Iaşi, Ed Polirom, 2008 (ISBN  978-973-46-0950-5)
 • Fartuşnic, C. Global Processes: What Has Education to Learn from Globalization  în Tat, A. şi Popenici, Ş. (coord) Romanian philosophical culture, globalization, and education, Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C. 2007 (ISBN 978-156-518242-4).
 • Birzea, C. şi Fartuşnic, C. Romanian Education Policies – the agenda ahead în Fullan, M (editor) Change Forces in Post-Communist Eastern Europe: Education in Transition, Londra, Routledge Falmer, 2003.
 • Jigău, M. (coord.) Participarea la educaţie a copiilor şi tinerilor romi.  Bucureşti: Ed. Universul, 2002.
 • Ionită, S. şi Fartuşnic, C. Grassroots Government: strategies, attitudes and effectiveness in the Romanian local administration în Alina Mungiu- Pippidi, Sorin Ionita (coord) Public Policies – Theory and Practice, Iaşi: Ed.Polirom, 2002.

Activităţi:

 • Cercetător ştiinţific pr. gr. III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Politici Educaţionale
 • Cadru didactic asociat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (2004 -2012)
 • Membru fondator şi expert educaţional în cadrul unor organizaţii non-guvernamentale active în domeniul educaţiei (TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educaţie, ODIP- Observator pentru Dezvoltarea Invăţării Permanente)
 • Evaluator pentru diferite programe naţionale şi internaţionale: Programul Cadru 7, Fulbright, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Tineret în Acţiune, Programul pentru Învăţământul Rural, European Training Foundation (Observatorul Naţional Român), Phare 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane etc.
 • Consultant în cadrul unor proiecte ale Băncii Mondiale, Reprezentanţei UNICEF România, Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Agenţiei Naţionale pentru Calificări etc.

Publicat pe 6 august 2012 Consiliul Științificcs2Echipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ConducereEchipa ISEEchipa Politici Educationale