Oana Andreea Ion

Dr. Oana – Andreea Ion
Cercetător Științific
E-mail: oana.andreea.ion@ise.ro

Formare:

 • Studii postdoctorale în Relații Internaționale și Studii Europene (2015) la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, cu tema „Cetățenia europeană și democrația reprezentativă. O analiză a relației dintre europenizare și deficit democratic în contextul guvernanței”.
 • Doctor în Științe Politice (2011) la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, cu teza „Abordări actuale ale guvernanței Uniunii Europene”.
 • Master în Relaţii Internaţionale, Analiza şi Soluţionarea Conflictelor (2007) la SNSPA – Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană.
 • Licențiată în Comunicare şi Relaţii Publice (2006) la SNSPA – Facultatea de Comunicare și Relații Publice, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice.
 • Licențiată în Științe Politice (2005) la SNSPA – Facultatea de Științe Politice, specializarea Ştiințe Politice – Sociologie.

Domenii de expertiză:

 • Instituții și politici europene, guvernanță și teorii ale integrării europene, educație pentru dezvoltare

Lucrări publicate:

 • Ion, O.A. Studying Europeanization: Different Theoretical Lenses and New Methodological Approaches. Volum coordonat. Editura Tritonic. 2016.
 • Ion, O.A. „The Europeanization of Domestic Representation Structures: Operationalizing the Dependent Variable”. In Analele Univeristăţii din Oradea. Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (nr. 7 / 2015).
 • Ion, O.A. „Europenizarea: un proces, mai multe întrebări”. Capitol în volum colectiv Studii de guvernare si securitate, ed. George Anglițoiu. CH Beck, Seria Studii Strategice. 2015.
 • Ion, O.A. „Theories of European Integration: a Meta-Theoretical Perspective” în „CKS 2014 – Challenges of the Knowledge Society” e-book. 2014, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796. „Nicolae Titulescu” University Publishing House.
 • Ion, O.A. Abordări actuale ale guvernanței Uniunii Europene. Iași: Ed. Polirom, 2013. ISBN: 978-973-46-3289-3.
 • Bărbulescu, I.G., Toderaș, N. și Ion, O.A. “Purposes and criteria for evaluating the way in which the responsiveness principle is implemented within public organizations. Case-study: Romanian universities” în Quality Assurance Review For Higher Education, Vol. 4, Nr. 2, 2012, p. 99-108. Publicată de ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
 • Ion, O.A. Recenzie a cărții Simonei Piattoni, The theory of Multi-Level Governance. Conceptual, Empirical, and Normative Challenges, Oxford, 2010. În The Romanian Review of European Governance Studies, vol. 3, nr. 5, iunie 2011, pp. 89-91. ISSN 2066 – 4885.
 • Bărbulescu, I.G., Iancu, A., Ion, O.A. și Toderaș N. Tratatul de la Lisabona. Implicații asupra instituțiilor și politicilor românești. Studii de Strategie și Politici – SPOS 2010 (studiul nr. 1). Institutul European din România, București, 2011, ISBN 978-606-8202-02-0, ISBN online 978-606-8202-03-7.

Activități:

 • Cercetător științific la Institutul de Științe ale Educației, Laboratorul Cercetare pentru Tineret.
 • Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană.
 • Asistent coordonator, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, proiectul „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, 2008 – 2011.

Proiecte coordonate:

 • Modulul Jean Monnet “EU*Ro Media. European Standards, Romanian Application: The Media Roadmap for Romania’s EU Council Presidency”, 2015 –2017. Co-finanțator: Comisia Europeană.
 • Școala de Studii Avansate „Metode de cercetare a rețelelor de guvernanță: utilizarea cercetării universitare în procesul de înfăptuire de politici și publice”, 2012 – 2013. Finanțator: UEFISCDI.
 • „Implementarea economiei sociale de piață în România ca mod de ‚europenizare’ a societății românești”, proiect de cercetare exploratorie, 2013 – 2015. Finanțator: SNSPA.

Conferințe, școli de vară ș.a.:

 • Key speaker și moderatoare la conferința internațională International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015 – 25/26 septembrie).
 • Participare la conferința internațională The interdisciplinary nature of contemporary research in social sciences. 23 aprilie 2015, Varșovia, organizată de Institutul de Filosofie și Sociologie al Academiei Poloneze de Științe. Lucrare prezentată: „The Europeanization of Domestic Representation Structures: Operationalizing the Dependent Variable”.
 • Participare la a 8-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională “Provocările Societăţii Cunoaşterii”. 16-17 mai 2014, Bucureşti organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din Bilbao. Lucrare prezentată: „Theories of European Integration: a Meta-Theoretical Perspective”.
 • Participare la Summer School in Public Policy „Make-EU: Making Evaluation Effective and Useful in European Policy-Making”. 10 -15 iunie 2013, organizat de CIRES – Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Universita di Firenze).
 • Participantă la cea de-a 10-a Conferință Bienală a Societății Europene de Evaluare Evaluation in the networked society, 1-5 Octombrie 2012, Helsinki, Finlanda. Lucrare prezentată: ”Purposes and criteria for evaluating the way in which the responsiveness principle is implemented within public organizations. Case-study: Romanian universities”. Co-autori: Iordan Bărbulescu, Nicolae Toderaş, Oana Andreea Ion.

Experiență în comitetele editoriale/științifice ale următoarelor reviste:

 • (2017 – ) Editor al revistei Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy. ISSN (print) 0034-8678; (online) 2559 – 639X. Publicată de: Institutul de Științe ale Educației. Revista este indexată în ERIH Plus.
 • (2013 – 2016) Editor șef al revistei Europolity – Continuity and Change in European Governance. ISSN (print) 2344 – 2247; (online): 2344 – 2255. Publicat de: DRIIE – SNSPA, prin Centrul de Studii Europene. Revista internațională este indexată în bazele de date: CEEOL, DOAJ, EBSCO, HeinOnline, RePEc, SSRN, Ulrich’s. În perioada 2007 – 2012 am fost membră a comitetului editorial al aceleiași publicații. www.europolity.eu;
 • (2011 – 2016) Membră în Comitetul editorial al Eurolimes – Journal of the Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, „Jean Monnet” European Center of Excellence. ISSN-L: 1841-9259; ISSN 2247 / 8450. Revistă internațională indexată în bazele de date Ebscohost, ProQuest, CEEOL, Index Copernicus, Gesis Socioguide database (sowiport.de). http://iser.rdsor.ro/eurolimes_PDF.html.;
 • (2012 – 2013) Membră în comitetul editorial al The Romanian Journal of International Relations and European Studies; ISSN-L: 2284 – 9882; ISSN (online) 2285 – 3529. rise.org.ro;
 • (2009 – 2012) Membră în comitetul editorial al Analelor Universităţii din Oradea, Seria „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene”; ISSN 2067-1253, E-ISSN 2067-3647. Revista indexată în: Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library, EBSCOhost Publishing. http://www.analerise.igri.ro/index.php.


Dr. Oana – Andreea Ion
Researcher
E-mail: oana.andreea.ion@ise.ro

Education:

 • Postdoctoral studies in International Relations and European Studies (2015) at the National University of Political Studies and Public Administration, on „European citizenship and representative democracy. An analysis of the relationship between Europeanisation and the democratic deficit in the context of governance”.
 • PhD in Political Sciences (2011) at the National University of Political Studies and Public Administration, on „Current Approaches to the Governance of the European Union”.
 • A. in International Relations, Conflict Analysis and Resolution (2007) at NUPSPA – Department of International Relations and European Integration.
 • A. in Communication and Public Relations (2006) at NUPSPA – Faculty of Communication and Public Relations „David Ogilvy”, specialization in Communication and Public Relations.
 • A. in Political Sciences (2005) at NUPSPA – Faculty of Political Sciences, specialization in Political Sciences – Sociology

Areas of expertise:

 • European institutions and policies, governance and theories of European integration, education for development

Published works:

 • Ion, O.A. Studying Europeanization: Different Theoretical Lenses and New Methodological Approaches. Volume edited. Tritonic Publishing House. 2016.
 • Ion, O.A. „The Europeanization of Domestic Representation Structures: Operationalizing the Dependent Variable”. In Annals of the University of Oradea. International Relations and European Studies Series (no. 7 / 2015).
 • Ion, O.A. „Europenizarea: un proces, mai multe întrebări”. Chapter in collective volume Studii de guvernare si securitate, ed. George Anglițoiu. CH Beck, Strategic Studies Series. 2015.
 • Ion, O.A. „Theories of European Integration: a Meta-Theoretical Perspective” in CKS 2014 – Challenges of the Knowledge Society e-book. 2014, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796. „Nicolae Titulescu” University Publishing House.
 • Ion, O.A. Abordări actuale ale guvernanței Uniunii Europene (Current Approaches to the Governance of the European Union). Iași: Polirom Publishing House, 2013. ISBN: 978-973-46-3289-3.
 • Bărbulescu, I.G., Toderaș, N. and Ion, O.A. “Purposes and criteria for evaluating the way in which the responsiveness principle is implemented within public organizations. Case-study: Romanian universities” in Quality Assurance Review For Higher Education, Vol. 4, No. 2, 2012, p. 99-108. Published by ARACIS – Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education.
 • Ion, O.A. Book review. Simona Piattoni, The theory of Multi-Level Governance. Conceptual, Empirical, and Normative Challenges, Oxford, 2010. In The Romanian Review of European Governance Studies, vol. 3, no. 5, June 2011, pp. 89-91. ISSN 2066 – 4885.
 • Bărbulescu, I.G., Iancu, A., Ion, O.A. and Toderaș N. The Lisbon Treaty. Impact on Romanian Institutions and Policies. Strategy and Policy Studies – SPOS 2010 (Study no. 1). IER – The European Institute of Romania, Bucharest, 2011.

Activities:

 • Researcher within the Institute of Educational Sciences, Youth Research Laboratory.
 • Lecturer, National University of Political Studies and Public Administration – Department of International Relations and European Integration.
 • Assistant coordinator, The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education, „Quality Assurance in the Romanian Higher Education within the European context. Developing the quality assurance management at system and institutional level” project, 2008 – 2011.

Coordinated projects:

 • Jean Monnet Module “EU*Ro Media. European Standards, Romanian Application: The Media Roadmap for Romania’s EU Council Presidency”, 2015 –2017. Co-financed by the European Commission.
 • School of Advanced Studies „Research methods for analysing governance networks. Using academic research in the policy-making process”, 2012 – 2013. Financed by: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding.
 • Exploratory Research Project „Implementation of the social market economy in Romania as a way of ‘Europeanization’ of the Romanian society”, 2013 – 2015. Financed by: NUPSPA.

Conferences:

 • Key speaker and panel moderator at the International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015 – 25/26 September).
 • Participant at the international conference The interdisciplinary nature of contemporary research in social sciences (23 April 2015, Warsaw). Organized by the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. Paper presented: „The Europeanization of Domestic Representation Structures: Operationalizing the Dependent Variable”.
 • Participant at the 8th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”. 16-17 May 2014, Bucharest organized by “Nicolae Titulescu” University (Bucharest), „Nicolae Titulescu” Foundation of Law and International Relations, Complutense University of Madrid and Deusto University of Bilbao. Paper presented: „Theories of European Integration: a Meta-Theoretical Perspective”.
 • Participant at the Summer School in Public Policy „Make-EU: Making Evaluation Effective and Useful in European Policy-Making”. 10 -15 June 2013, organized by CIRES – Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Universita di Firenze).
 • Participant at the 10th Biennial Conference of the European Evaluation Society „Evaluation in the networked society”, 1-5 October 2012, Helsinki, Finland. Paper presented: Purposes and criteria for evaluating the way in which the responsiveness principle is implemented within public organizations. Case-study: Romanian universities. Co-authors: Iordan Bărbulescu, Nicolae Toderaş, Oana Andreea Ion.

Experience in scientific and / or editorial committees of the following journals:

 • 2017 – . Editor of Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy. ISSN (print) 0034-8678; (online) 2559 – 639X. Published by: Institute of Educational Sciences. Journal idnexed in ERIH Plus.
 • 2013 – 2016. Chief editor of the international journal Europolity – Continuity and Change in European Governance. ISSN (print) 2344 – 2247; (online): 2344 – 2255. Published by: DRIIE – SNSPA, through the Centre of European Studies. Journal indexed in: CEEOL, DOAJ, EBSCO, HeinOnline, RePEc, SSRN, Ulrich’s. Between 2007 – 2012, I was a member of the editorial board of the same journal. www.europolity.eu;
 • 2009 – 2012. Member within the editorial committee of Analele Universităţii din Oradea, „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” series; ISSN 2067-1253, E-ISSN 2067-3647. Journal indexed in: Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library, EBSCOhost Publishing. http://www.analerise.igri.ro/index.php.;
 • 2011 – 2016. Member within the editorial committee of the international journal Eurolimes – Journal of the Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, „Jean Monnet” European Center of Excellence. ISSN-L: 1841-9259; ISSN 2247 / 8450. Journal indexed in: Ebscohost, ProQuest, CEEOL, Index Copernicus, Gesis Socioguide database (sowiport.de). http://iser.rdsor.ro/eurolimes.htm;
 • 2012 – 2013. Member within the editorial committee of The Romanian Journal of International Relations and European Studies; ISSN-L: 2284 – 9882; ISSN (online) 2285 – 3529. rise.org.ro.
Publicat pe 6 august 2010 Echipa Cercetari pentru TineretEchipa ISEUncategorized