Nicoleta Bercu

Cercetător științific III
Laborator Curriculum
E-mail: nicoleta_bercu@yahoo.com.
Domenii de expertiză: curriculum, politici educaţionale, evaluare şi management educaţional, formarea adulţilor (formator certificat CNFPA)

Nicoleta Bercu este cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Stiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Curriculum.

A absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, secţia Pedagogie în 2000 şi studii de master la aceeaşi facultate în specializarea Management şi evaluare educaţională în 2002. Parcursul său educaţional a fost completat cu studii de master în domeniul Politici publice. Politici educaţionale la King’s College, Universitatea din Londra, absolvite în 2008. Lucrează la teza de doctorat cu tema Proiectarea curriculumului centrat pe dezvoltarea capacităţilor de gândire şi din 2012 are certificare CNFPA ca formator.

Nicoleta Bercu are expertiză în cercetarea, analiza şi evaluarea politicilor şi practicilor educaţionale, precum şi în dezvoltarea de curriculum, inclusiv ghiduri metodologice.

Cercetările în care a fost implicată activ şi publicaţiile sale acoperă domenii precum: dezvoltarea de curriculum centrat pe competenţe, competenţa a învăţa să înveţi, curriculum la decizia şcolii, evaluare şcolară, utilizarea eficace a TIC în predare, formarea cadrelor didactice, calitate şi egalitate de şanse în educaţie, descentralizare în educaţie, educaţia non-formală/informală, tranziţia de la şcoală la locul de muncă, evaluare de programe educaţionale şi sociale, analiza de nevoi de formare, implicarea ONG-urilor în oferirea de servicii educaţionale, metodologii de cercetare-acţiune în educaţie.

Afilieri profesionale:

 • Membră EERA European Educational Research Area – Curriculum innovation by schools and teachers
 • Membră Association of Educational Sciences, Hungary

Cele mai reprezentative publicaţii ale sale sunt:

 • Facilitating school-to-work transition via the curriculum. The case of the Arts and Trades School in Romania (autor), in: „European Education. Issues and Studies”, Summer 2005, vol. 37 no. 02.
 • The third sector involvement in the delivery of educational service for Roma children in Romania. An inside look (co-autor), OSI-ESP Working Papers Series. No7, 2010.
 • Studiu privind analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei curriculare (2002-2008) (co-autor), Iosifescu, Ş. (coord.), în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/25088 „Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, beneficiar Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
 • Despre a învăţa elevul să înveţe (co-autor), în: „Revista de pedagogie”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 58 (3)/2010.
 • A învăţa să înveţi. Ghid metodologic (co-autor), în “Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculumul aplicat”, Institutul de Stiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2010.
 • Metodologia proiectării şi aplicării curriculumului la decizia şcolii (co-autor), O. Mândruţ (coord.), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010.
 • Predarea şi exersarea hărţii conceptuale în clasă ca mijloc de dobândire şi de comunicare a înţelegerii: beneficii, fundamentări şi repere metodologice (autor), în: „Revista de pedagogie – Concepte, politici, experienţe didactice”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, nr.4-6/2009.
 • Educaţia nonformală şi informală. Realităţi şi perspective în şcoala românească (co-autor), O. Costea (coord.), Editura Didactică şi Pedagogică R.A. şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009.
 • Reforma învăţământului superior în România: opinii ale anului 2005 Reforma învăţământului superior în România: opinii ale anului 2005 (co-autor) în: „Quo Vadis, Academia? Repere pentru o reformă de profunzime în învăţământul superior”, M. Singer şi L. Sarivan (coord.), Ed. Sigma, 2006.
 • Raport privind stadiul implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar (co-autor), Direcţia Politici şi Strategii Educaţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iulie, 2006.
 • Necesarul de competenţe al personalului din domeniul serviciilor sociale. Perspective ale actorilor locali implicaţi în ocupare, furnizare de servicii şi formare profesională (co-autor), studiu elaborat în cadrul proiectului « Complex de măsuri active de formare şi dezvoltare profesională » – programul Phare 2002, implementat de A.N.M.R.F. Louis Pasteur, Brăila, 2005.
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare în învăţământul obligatoriu (co-autor) vol.I, M. Cerkez şi L. Căpiţă (coord.), Institutul de Stiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2004.
 • Proiectul noului plan cadru pentru clasele a IX-a şi a X-a (a XI-a şi a XII-a). Rezultatele Consultării Publice (co-autor), C. Bîrzea, M. Cerkez, C. Dumitriu (coord.). Consiliul Naţional pentru Curriculum şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2003 şi 2005.
 • Gândire reflexivă şi autonomie profesională (autor), în: “Formarea continuă”, Revista Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, nr.6/2003.
 • Programe şcolare pentru disciplinele psihologice şi pedagogice (co-autor), D. Potolea (coord.), Consiliul Naţional pentru Curriculum, 2002.
Publicat pe 6 august 2009 cs3CurriculumEchipa CurriculumEchipa ISE