MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE ÎN ȘCOALĂ

Perioada de derulare: mai 2015 – decembrie 2016

Documente

Problematica cercetării şi justificarea proiectului

Motivaţia pentru învăţare influențează procesul de învăţare în sine, şi, implicit, rezultatele acestui proces. Sintagme și etichetări negative precum elevii nu mai sunt interesați să învețe,   n-au drag de carte, nu sunt motivați să învețe au apărut deseori în investigațiile realizate de cercetătorii ISE în școală. Este o realitate semnalată frecvent de profesorii din țara noastră și o problemă actuală, la care specialiștii din domeniul științelor educației, dar și practicienii au încercat să caute soluții.

Literatura de specialitate s-a focalizat mult asupra acestei teme care își păstrează actualitatea. Specialiștii au încercat să identifice pârghiile prin care se declanșează motivația pentru învățare, dar și acele tehnici și strategii prin care adulții din școală – în principal profesorii și directorii – pot crește gradul de motivare a elevilor.

Cercetarea de față își propune să valorifice rezultatele unor lucrări anterioare  realizate în cadrul Institutului de Științe ale Educației și în afara acestei instituții, care au atins direct sau tangențial problematica motivației pentru învățare. Între acestea menționăm lucrarea Motivația învățării și reușita socială (coord. dr. Ștefan Popenici), elaborată în cadrul ISE, Laboratorul Management Educațional (2004), Studiul relațiilor dintre curriculum, competențe, motivație, învățare și rezultate școlare (coord. prof. univ. dr. Ioan Neacșu), elaborat în cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare (2012), precum și lucrarea Cultura elevilor și învățarea, (coord. dr. Monica Cuciureanu) elaborată în cadrul ISE, Laboratorul Teoria Educației (2014). În fiecare dintre aceste lucrări se subliniază – din perspective diferite – rolul motivației pentru reușita școlară (apoi și socială) a copiilor și tinerilor.

Pornind de la unele concluzii interesante ale acestor studii, cercetarea de față va urmări acele aspecte care cresc gradul de motivație pentru învățare a elevilor. Ne propunem pe de-o parte inventarierea unor strategiilor de motivare utilizate de profesori pentru creșterea apetitului pentru învățare și studiu al elevilor – influențând implicit reușita lor școlară – pe de altă parte identificarea unor strategii de auto-motivare utilizate (conștient sau spontan) de către elevi. Ne vom focaliza în mod deosebit asupra creșterii gradului de autonomie în învățare.

Echipa de cercetători va colabora cu profesori din școli pentru a dezvolta un instrument comun, prin care să se sondeze principalii factori favorizanți ai creșterii motivației elevilor pentru învățare. Vom încerca să inventariem și cele mai eficiente strategii de motivare a elevilor pentru învățare din perspectiva profesorilor. Dincolo de aceste aspecte cercetarea își propune și elaborarea unor recomandări (ghid de bune practici) adresate elevilor și cadrelor didactice preocupate de creșterea gradului de motivație și a autonomie în învățare, respectiv de diversificarea strategiilor de motivare a elevilor pentru învățare.

Prin aceste preocupări, proiectul vizează obiectivele Proiectului de Strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, respectiv pe cele ale Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, prin faptul că autonomia în învățare este văzută ca o condiție necesară învățării pe tot parcursul vieții și pentru creșterea calității în învățământ. De asemenea, creșterea motivației pentru învățare contribuie la reducerea riscului de abandon școlar și la reducerea dezangajării educaționale a copiilor / tinerilor. În aceeași notă, Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”), evidențiază ca prioritate  învăţarea eficientă (obiectivul strategic 2). Aceasta presupune utilizarea unei palete diverse și flexibile de forme şi metode de predare și focalizarea pe importanța dezvoltării și formării deprinderilor de învățare.

Obiectivele cercetării

  • Identificarea și analizarea elementelor ce țin de motivația pentru învățare a elevilor;
  • Descrierea unor strategii didactice și de motivare a elevilor utilizate de cadrele didactice în practica curentă;
  • Elaborarea unor materiale de sprijin / a unor recomandări adresate elevilor și cadrelor didactice preocupate de creșterea gradului de motivație și respectiv de diversificarea strategiilor de motivare a elevilor pentru învățare.

Tip de cercetare: cercetare acțiune

 Metode de cercetare:

 –        Analiza de documente: studii şi rapoarte privind învățarea și motivația;

–        Ancheta prin:

  • interviu de grup cu profesori de la nivel gimnazial pentru identificarea unor strategii didactice și de motivare a elevilor, cu impact pozitiv asupra învățării;
  • interviu de grup cu elevi de gimnaziu pentru identificarea impactului strategiilor de motivare a elevilor utilizate de profesori în practica curentă;
  • chestionar pentru elevi în vederea culegerii de opinii şi  informații privind autonomia  și alte elementele care influențează pozitiv propria motivație pentru învățare  (auto-motivația).

Instrumente de cercetare:

  •  Ghid de interviu pentru interviuri de grup cu profesori de gimnaziu;
  • Ghid de interviu pentru interviuri de grup cu elevii de gimnaziu;
  • Chestionar pentru elevi (instrument elaborat în colaborare cu profesorii de gimnaziu).

 Populaţia investigată

–          elevi din ciclul gimnazial;

–          profesori și profesori consilieri din învăţământul gimnazial;

 Echipa proiectului:

dr. Monica Cuciureanu, c.s.II
Gabriela Alecu, c.s.III
Dan Badea, c.s.II
drd. Luminița Catană, c.s.III

 

dr. Ovidiu Măntăluță, c.s. III
Adrian Mircea, c.s. III
drd. Ioana Tarău, c.s. III
dr. Adela Mihaela Țăranu, c.s. II
Colaboratori externi
dr. Elisabeta Negreanu

 

Publicat pe 6 august 2015 Cercetari 2015Teme de cercetareTeoria Educației