Tiberiu Marcian Mihail

Cercetător ştiinţific III
Laborator Consiliere şi Management Educaţional
Domenii de expertiză: Filologie, bibliologie, management educaţional de sistem și de process, formare continuă de formatori, directori, profesori, guvernanţă şcolară, teoria competenţelor
E-mail: tiberiumihail@yahoo.com

Formare

 • Licențiat în Filologie, în 1973, la Universitatea București, Facultatea de Limba și literatura română, cu teza „Criza existenţială în poezia lui Mihai Eminescu”.
 • Certificat în 1973 ca absolvent al Seminarului Pedagogic Universitar, la Universitatea București.
 • Formator naţional pentru profesori certificat în 1998 de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Education Development Center, Boston
 • Formator naţional pentru directori certificat în 1999 de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Centre for British Teachers, Londra.
 • Formator de formatori autoformat prin activităţi de cercetare-formare-dezvoltare în Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, prin proiectare şi performare de programe de autor în teritoriu, prin elaborarea standardului naţional în domeniu, prin participare la diferite manifestări ştiinţifice și prin colaborare cu diverse instituţii de formare (inclusiv ca lector asociat al unor universităţi).

Proiecte şi programe de formare (selectiv)

 • Strategii alternative de formare continuă. Autoformarea continuă asistată – cale de profesionalizare şi acreditare în autoratul de educaţie. Curriculum: variante de proiectare şi topice. Bucureşti, ISE, 1992-1993
 • Programul ‘Lectură afectivă / lectură efectivă’. Lectura formativă. Aplicaţia „Mari scriitori români. Mihai Eminescu. I. Pre-text, Context, Text, Intertext, Anatext. Silabus lectologic de Literatura română. Bucureşti, ISE, 1995
 • Strategia VET. Viziunea transformatoare: prevalenţa ofertei educaţionale asupra opţiunii de formare pe piaţa forţei de muncă şi considerarea prioritară a formării formatorilor. Bucureşti, ISE, 1996
 • Statutul Casei Corpului Didactic ca Agenţie de Resurse, Inovaţie şi Expertiză. Bucureşti, ISE, 1997.
 • Proiectul ‘APLICAT’: Autoformarea profesională continuă inter-asistată. Formarea telematică şi proxemică a subiecţilor educaţionali preevaluaţi vocaţional, ca formatori de formatori. Bucureşti, ISE, 1997
 • Hermeneutică educaţională – model şi aplicaţii la formarea ulterioară a formatorilor (de formatori). Bucureşti, ISE, 1999
 • Program de formare continuă (ulterioară) pentru formatorii regionali în Management – Centrul Sibiu: 1. Comunicare proformativă şi resurse reunite. 2. Funcţii şi domenii manageriale. 3. Proiectarea si Proiectul managerial. Bucureşti, ISE, 2000
 • Modelul ‘ECO’ Evaluare, Comunicare, Orientare. Formarea inspectorilor şcolari. Bucureşti, ISE, 2001
 • Management educaţional-şcolar. Program de formare centrată pe unitatea inspectorală judeţeană. Arad-Moneasa. Fundamentare şi suport de curs. Bucureşti, ISE, 2001
 • Management transtopic. Resursa financiară şi evoluţia şcolii în comunitate. Modelare. Studii de caz (în colab.). Bucureşti, ISE, 2002
 • Formarea Extinsă a formatorilor de formatori educaţionali pentru integrare europeană: fundamente eutropologice; audit profesional iniţial: Analiza de Stare; integrarea de voce proprie: competenţe-cadru; mix profesional şi competenţe de formare; epistema „formării extinse”; format proxemic şi telematic; niveluri curriculare: formatorul de formatori ca: I. Utilizator de formare; II. Facilitator de formare; III. (Co)autor de formare; Audit final intern; Marketing. Program postuniversitar. Bucureşti, ISE, 2002
 • Verbal-coverbal: de la preverbalitate la deverbalizare în comunicarea formativă. Bucureşti, ISE, 2003
 • Cercetarea educaţională proformativă − premisă a evoluţiei în carieră. ‘3In’ calitativi: Iniţiativă, Inovaţie, Interacţiune. Curs postuniversitar proxemic. Bucureşti, ISE, 2004
 • „Manager european”. Formarea continuă a managerilor educaţionali. Bucureşti-Tg. Mureş, ISE – CCD Mureş 2005-2008
 • „Inspector European”. Program naţional de formare continuă managerială. Bucureşti, ISE, 2005
 • „Formator – 2006”. Formarea ca formatori a responsabililor teritoriali pentru formarea profesională continuă a profesorilor şi a managerilor educaţionali, în vederea stimulării calităţii educaţiei în condiţiile descentralizării. Program naţional de formare continuă. Bucureşti, MECT, 2006
 • Competenţele de cercetare specific-profesorală de echipă şi impactul acestora asupra reuşitei educaţionale. În: ‘Impactul competenţelor personalului didactic asupra reuşitei şcolare’. Proiect de cercetare. Bucureşti, 2006-2007
 • Proiectul ‘ICCPRE’. Formarea ca formatori (de formatori) a profesorilor în proiectarea-performarea de curricula alternative de formare continuă şi iniţială centrată pe şcoală/zonă, pentru reuşită educaţional-umană, prin cercetare specific-profesorală de echipă, în baza ‘gândirii «altfel»’ [modúl de formare continuă, texte de consultanţă]. Bucureşti, ISE – Braşov, ISJ, 2008
 • Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – asistată expert. Modéle de intervenţie. Bucureşti, ISE, 2009
 • „Spre o guvernanţă asociativă în spaţiul şcolar”. Formare managerială continuă. Bucureşti, ISE, 2010
 • Managementul performării procalitative a competenţialităţii personalului de conducere şcolară. Bucureşti, ISE, 2012

Lucrări (selectiv)

 • On Mediator. În: Books, Library, Information. Bucharest, 1982.
 • „Revista de Istorie şi Teorie Literară”. Index bibliografic adnotat. Buc., 1983. 335 p.
 • Din problemele generale ale bibliografiei literare. În: Buletinul Societăţii de Stiinţe Filologice (Bucureşti), 1983.
 • La lecture moyenne. În: Biblioteca şi Învăţământul, VIII. Cluj, 1984.
 • Bomarzo – paradoxul catharctic. În: Arhitectura, 4, 1988.
 • În loc de prefaţă. În: Lectura pentru educaţie, [vol] I. [Primul Colocviu Naţional de Lectură]. Bucureşti, ISE, 1992
 • „The Eutropic Jargon As A Technology”. În: PATT-6 Proceedings. Eindhoven, 1993.
 • Vademecum (colab.). Programul „APCA” – Autoformarea Profesională Continuă Asistată. Strategii alternative de pregătire continuă a formatorilor. Bucureşti, ISE, 1993.
 • Preliminarii la un curriculum de lectologie. In: Lectura pentru educaţie, [vol] II. Bucureşti, ISE, 1995.
 • Towards A Deep Reform in General&Vocational Secondary Education. Phare-VET Programme Approach. MEN-VET, Mangalia, 1996.
 • Logica şi etica schimbării educaţionale extotalitare: ‘curriculum înainte de curriculum’. În: Educaţia în schimbare [Acta]. Arad, 1996.
 • Formarea formatorilor. [Phare-VET]. Elemente de metodologie. Introducere generală. Bucureşti, MEN, 1997.
 • Estimarea raportului strategic optim dintre cererea de forţă de muncă şi oferta de educaţie în scop reformator. Studiu de caz: Judeţul Arad. Culegere de studii [Colocviul Observatorului Naţional Român şi al CCD Arad]. Arad, 1997
 • Pentru o reformă prin formare. Document de lucru în sprijinul Consiliului National pentru Formare Continuă a Profesorilor. Bucureşti, ISE, 1997
 • „Formator de formatori”. Standard ocupaţional. Bucureşti, MEC-COSA, 1999.
 • Consideraţii metodologice asupra resursei umane în cadrul proiectului unităţii şcolare. În: Buletinul informativ al Proiectului de reformă, 9/2000.
 • Ghid metodologic pentru formarea formatorilor (coordonator). Management educaţional. Bucureşti, MEC-ISE, 2001. 254 p.
 • Rolul Casei Corpului Didactic în perfecţionarea şi în formarea veritabil-continuă a personalului didactic. În: Didactica Nova, 1(7), VI/ 2007.

Activităţi

 • cercetare: coautorat şi coordonare de proiecte de cercetare
 • formare: autorat şi prestare de programe de formare continuă prin valorificarea în teritoriu a proiectelor de cercetare ale ISE
 • dezvoltare: activism proreformator ca:
  • cercetător şi formator, 1993-1999
  • formator naţional, 1999 – –
  • vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Lectură – AROL, 1994
  • fondatorul şi editorul publicaţiei AROL – „GRAAL” – şi al simpozioanelor naţionale ale AROL, 1995-1997
  • fondatorul Grupului profesional ‘CREIER’ – Arad, 1995
  • fondatorul Filialei onorifice Arad a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 1996
  • membru al Consiliului Naţional pentru Formare Continuă a Profesorilor, 1996
  • fondatorul Centrului pentru Formare Continuă La Distanţă, 1998
  • preşedinte-fondator al Asociaţiei Naţionale a Formatorilor de Formatori în Educaţie din România, ANFFER, 2000
  • membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Formatorilor în Management Educaţional din România, ANFMER, 2002
  • lector asociat al: Universităţii Bucureşti, în programul „Comunicare”, 1996; Universităţii de Vest „Aurel Vlaicu”, Arad, 2003; Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, 2003-2004; Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2004
  • directorul Departamentului de Formare a Şcolii Superioare de Management Educaţional (ONG) – 2004
Publicat pe 6 iulie 2010 Alumni