Rolul mediului virtual în învățare și formare profesională

woman-using-smartphone-82962308Raport Focus-group

Rolul mediului virtual în învățare și formare profesională

Coordonator: Manuella Manu
Laborator Cercetare pentru Tineret

Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Abilităților Tinerilor (World Youth Skills Day),  Institutul de Științe ale Educației, prin intermediul Laboratorului Cercetare pentru Tineret, a organizat, la începutul lunii iulie, o întâlnire cu un grup de 10 tineri cu vârsta între 16 și 18 ani de la Liceul “Anghel Saligny” (cu profil sportiv).

La întâlnirea care a avut loc în incinta liceului au fost abordate subiecte care vizează utilizarea Internetului și a rețelelor de socializare de către tineri, precum și rolul acestora în învățare și formare profesională.

Tinerii care au participat la discuție ne-au menționat faptul că începuturile lor pe Internet se leagă de primul an de școală. La 7-8 ani, cât aveau atunci, aceștia foloseau Internetul doar pentru jocuri (jocuri Barbie în cazul fetelor și jocuri de război în cazul băieților), însă, treptat, și-au dat seama de utilitatea pe care o poate avea în pregătirea pentru școală: „ Mai târziu am aflat că poți să îți faci și temele.” Acum, toți cei cu care am stat de vorbă au acces la Internet de acasă, iar ca dispozitive utilizate, alternează telefonul cu calculatorul.

Ca rețele de socializare folosite, Facebook este cea mai uzuală, iar unii dintre ei au conturi și pe Instagram sau Snapchat. Motivațiile principale de a petrece timpul pe aceste rețele sunt legate de socializarea facilă, de accesul la filme noi, de ascultatul muzicii. Acestea sunt preocupări firești vârstei adolescenței, aportul Internetului fiind o facilitare foarte la îndemână prin care își îndeplinesc aceste nevoi. Totul se realizează la un clic distanță și nu este nevoie decât de un telefon cu conexiune la Internet.

Numărul prietenilor pe aceste rețele este unul generos, în medie 1000 de persoane, dar în unele cazuri, ajungând chiar și la 4400 de persoane. Câți dintre cei inclusi în “lista de prieteni” sunt măcar persoane cunoscute, ne mai vorbind de prieteni reali? Mult mai puțini.

Discuția despre rolul Internetului și al Social Media în învățare și în formarea lor profesională ne-a oferit, de asemenea, informații interesante. Tinerii au făcut clar distincția între folosirea Internetului care „ Ne ajută foarte mult la școală ” și  utilizarea rețelelor de socializare care nu au nici o utilitate în acest sens.

Pentru pregătirea lor folosesc atât site-uri speciale pentru teme (la fizică, română, etc.),  rezumate ale lecțiilor de la care lipsesc, dar și site-uri care îi ajută în specializarea lor, sportul. În funcție de ce sport practică, vizitează site-uri precum www.youtube.com , www.basketball.net.au, www.nba.com, etc., pentru a se informa și a aprofunda o tehnică. De exemplu, pentru baschet: „Pe net există tot felul de tutoriale și ți le explică pas cu pas iar la antrenamente fac toate procedeele unde îți explică jucători profesioniști din NBA ce să faci…și așa dor te uiți la un jucător care ți se potrivește jocul lui, pentru karate:  „Se învață cum se numesc pozițiile în japoneză.

Lipsa reglementărilor din programa școlară în ceea ce privește învățarea virtuală, referindu-ne în mod special la introducerea și accesibilitatea manualelor digitale, îi afectează pe elevi deoarece aceștia susțin că le este greu să învețe din cărți tradiționale la fiecare materie, ei fiind în mai tot timpul anului școlar, plecați în cantonamente sportive: „ Dacă s-ar introduce manualele digitale ar fi mai bine pentru că noi, elevii, deja suntem obișnuiți cu telefonul și trecerea ar fi mai ușoară decât cartea în ghiozdan pe unde mai umblăm noi, prin cantonamente mă refer.”  Un alt aspect sesizat de ei este actualitatea cunoștiințelor existente în mediul virtual care, din punctul lor de vedere, lipsește într-un manual tradițional.

Cu toate că în mod cert elevii se sprijină pe Internet în activitățile lor școlare, aceștia recunosc că acordă destul de puțin timp în scopul învățării, în medie câteva ore pe săptămână, prin comparație cu timpul acordat rețelelor de socializare “Unde stau cam toată ziua” în timpul săptămânii de școală. În weekend însă ne-au mărturisit că petrec foarte puțin timp pe Internet, pentru că fiind sportivi și dinamici preferă socializarea „ face to face”.

Întrebați în ce măsură folosirea Internetului contribuie la orientarea lor în viitoarea carieră, răspunsurile au fost afirmative, în funcție de sportul practicat. Astfel, pentru dans „Te poți informa 83% despre casting-uri de pe internet….iar la baschet doar 20-30% ” doarece aici un rol important îl are antrenamentul zilnic și să fii empatic, „Să te pui în locul jucătorului de pe teren, să simți.

Discuția am finalizat-o cu o secțiune de enumerare a câtorva avantaje și dezavantaje pe care le pot avea instrumentele virtuale în învățare. Am aflat de la ei că Internetul joacă un rol important în formarea profesională atât prin însușirea unor noi cunoștiințe (la română, fizică, etc.), prin contribuția în formarea unor abilități (tehnici noi): „Cu ajutorul netului învățăm scheme noi, coregrafii noi, cât și prin accesibilitatea la informație de ultimă oră, mult sporită în comparație cu manualul. Ca dezavantaje au fost aduse în discuție dependența de Internet și efectele nocive asupra sănătății: „ Ne stricăm ochii, ne cocoșăm stând aplecați, plus mușchii se lasă.

În urma întâlnirii putem spune că tinerii intuiesc foarte bine potențialul pozitiv dar și negativ al mediului virtual, știu să profite de avantaje și să le valorifice în scopuri utile – informare, socializare, divertisment dar chiar și în – ceea ce am vizat în mod deosebit să aflăm – învățare și pregătire pentru viitoarea profesie.


Focus Group Report

The Role Of The Virtual Environment In Learning And Training

Participants: 10 students from „Anghel Saligny” Technological College

Coord.:Manuella Manu
Laborator Cercetare pentru Tineret

On the occasion of the World Youth Skills Day, the Institute of Educational Sciences, through the Laboratory of Research for Youth, organized, at the beginning of July, a meeting with a group of 10 young people aged between 16 and 18 years, all of them students at the “Anghel Saligny” High school, with sportive profile.

At the meeting that took place in the high school, topics regarding Internet and social networks use by youth have been explored, along with their role in learning and training.

The students who participated mentioned the fact that their first online experiences are related to the first year of school. Aged 7-8 years, they were only using Internet for games (Barbie games for the girls and war games for the boys), but gradually they realized the utility Internet can have in preparing for school: „Later I found out you can also do your homework.” In the present, all those we interviewed have Internet access at home, alternatively using their phone and computer.

Regarding the social networks they use, Facebook is the most popular, and some of them also have accounts on Instagram and Snapchat. The main reasons for spending time on these networks are related to easy socialization, access to new movies, listening to music. These are normal interests for teenagers, the contribution of Internet being a very accessible facilitation for satisfying these needs. Everything is a click away and all you need is an Internet connected phone.

The number of friends on these networks is a big one, with an average of 1000 persons, but in some cases it can even reach 4400 persons. How many of those included in the friends list are at least known persons, not to mention real friends? Many fewer.

The discussion on the role of Internet and social media in learning and training also brought up interesting information. The students made a clear distinction between using the Internet that „helps a lot for school” and using social networks that have no usefulness for this.

For their school preparation they use special websites for homework (Physics, Romanian etc.), summaries of the lessons they miss from, but also websites that help them in their specialization, sport. Depending on the sport they practice, they go on websites like www.youtube.com, www.basketball.net.au, www.nba.com, etc. for information and acquiring certain techniques. For example, for basketball: “On the Internet there are all sort of tutorials that explain step by step, and in trainings they do all techniques where professional players of NBA explain you what to do… and you only have to watch a player with whom you have a compatible playing style”, for karate: “You can learn the name of the positions in Japanese.”

The lack of regulation regarding virtual learning from the school curriculum, if we are to speak about introducing and making accessible digital manuals, affect students because they say it is hard for them to learn from traditional manuals for every subject, as most of the school year they are away for sport training camps or competitions. “If digital manuals were introduced, it would be better because we are already used with phones and the transition would be easy compared to having the book in your school bag wherever we are, in training camps I mean.” Another issue they mention is the actuality of the knowledge existing in the virtual environment, and which, according to them, lacks in a traditional manual.

Although they certainly use Internet in their school activities, students admit they spend quite little time learning, on average a few hours per week, compared to using social networks “where I spend most of the day” during the week. During weekends, they told us they spend very little time online; being dynamic and practicing sports they prefer face to face socialization.

Asked whether Internet contributes in their professional orientation, the answers have been positive, depending on the practiced sport. For dancing, “you can find 83% of the information online…, and for basketball only 20-30%”, because here an important role has the daily training and being emphatic, “putting yourself instead of the player in the field, feeling.”

We ended the discussion with a section on enumerating advantages and disadvantages that virtual instruments can have in learning. We found out that Internet has an important role in professional training through acquiring new information, through its contribution in shaping new abilities and techniques: “With the help of Internet we learn new tactics, new coregrafies.”, but also through access to last hour information, a great advantage compared to traditional manuals. As disadvantages, Internet addiction and bad effects on health have been mentioned: “We damage our eyes, we become hunchbacked, and our muscles get weaker”.

Following the meeting we can say that students have a clear image on the positive, but also negative potential of the virtual environment, they know how to take advantage of the positive aspects and use them for good purposes – getting informed, socializing, entertainment, but even in what we specially wanted to know, learning and preparing for the future profession.

Publicat pe 15 iulie 2016 Cercetări pentru TineretEvenimente și informații