Misiune

Institutul de Științe ale Educației (ISE) este o instituție nationala de cercetare, dezvoltare, inovare și formare în domeniile educatiei și tineretului, unitate conexă Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Misiunea ISE: promovarea rezultatelor cercetării în domeniile educației și tineretului pentru o școală mai bună.

1. Cercetare-dezvoltare-inovare

Propunem și realizăm proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul educaţiei şi tineretului, la nivel național și internațional.
Fundamentăm politicile publice în domeniul educaţiei şi tineretului.

2. Dezvoltare de Curriculum

Coordonăm activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional.
Elaborăm diferite resurse de învăţare (ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare didactice etc.) necesare implementarii eficiente a curriculumului naţional, putând colabora cu alte instituţii pentru realizarea acestora.
Analizăm din punct de vedere ştiinţific şi avizăm propunerile de curriculum înaintate de diferite instituţii sau grupuri de lucru, de instituţii de învăţământ alternativ sau particular.
3. Formare

Realizăm programe de formare pentru cadre didactice, experţi, personal de conducere din învăţământul preuniversitar şi universitar în domeniul dezvoltării şi avizării de curriculum şi în alte domenii educaţionale;
Oferim programe educaţionale si resurse de învățare pentru diferite categorii de beneficiari, în context formale și nonformale, susţinând învățarea permanentă;
Dezvoltăm parteneriate cu furnizorii de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice sau a altor categorii de beneficiari.
4. Consultanţă de specialitate

Asigurăm asistenţă de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activităţi ale Caselor Corpului Didactic şi ale Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum si ale altor organizații care activează în domeniile educației si tineretului;
Aacordăm asistenţă de specialitate unităţilor de învăţământ universitar şi preuniversitar pentru realizarea de cercetări, pentru implementarea unor proiecte sau pentru elaborarea, aplicarea şi evaluarea produselor curriculare proiectate la nivel local.
5. Diseminarea si promovarea rezultatelor cercetării

Promovăm rezultatele studiilor şi cercetărilor realizate, precum şi ale programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale implementate, cu susținerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratelor şcolare şi a altor organizaţii cu atribuţii în domeniile educaţiei şi tineretului;
Contribuim la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională prin participarea în asociaţii profesionale şi academice, precum şi prin participarea la seminarii, colocvii, conferinţe ş.a. în vederea schimbului şi difuzării de informaţii;
Edităm publicaţii de specialitate – reviste, studii, cărţi, rapoarte tehnice – în domeniile educaţiei şi tineretului.