Cum putem preveni violenţa şcolară?

Problematica violenţei şcolare reprezintă un interes constant al politicilor europene contemporane, devenind oficial o problemă pe agenda politicilor educaţionale în anul 1997, ca urmare a unei conferinţe a experţilor organizată de Comisia Europeană la Utrecht, cu privire la „dreptul la siguranţă” în relaţie cu mediul şcolar.

O analiză a problematicii violenţei şcolare la nivel internaţional demonstrează că acest fenomen are dimensiuni şi manifestări diferite de la un sistem de învăţământ la altul. Dezbateri şi analize privind violenţa şcolară au avut loc în ultimul timp în majoritatea sistemelor educaţionale europene. Programele şi acţiunile desfăşurate în acest context vizează fie centrarea pe politici generale privind securitatea copiilor şi a tinerilor (implicit în spaţiul şcolar), fie pe pachete de măsuri concrete care urmăresc în mod direct violenţa şcolară (proiecte legislative, programe de formare şi dezvoltare a competenţelor specifice la nivelul diferiţilor actori educaţionali, campanii naţionale de informare şi conştientizare, planuri de acţiune la nivel local şi comunitar).

La nivelul politicilor educaţionale din România, problematica violenţei ca subiect de cercetare sistematică a apărut relativ recent. Studiul Violenţa în şcoală realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în anul  2006 oferă pentru prima dată o fotografie fidelă a dimensiunii acestui fenomen la nivelul întregului sistem de învăţământ, indicând o incidenţă ridicată a cazurilor de violenţă şcolară, în special a violenţei elev-elev, elev-profesor, profesor-elev, în spaţiul şcolar propriu-zis şi în spaţiul proxim unităţilor de învăţământ deopotrivă.

Principalele concluzii sintetizate de studiul menţionat evidenţiază faptul că fenomenul violenţei în şcoală este încă un subiect dificil de abordat pentru unii dintre actorii şcolii. Studiul semnala nevoia familiarizării, conştientizării şi instrumentării cadrelor didactice cu competenţe care să le permită abordarea informată şi adecvată a fenomenelor de violenţă în şcoală. Conform aceleiaşi cercetări, şcolile dezvoltă în puţine cazuri programe coerente anti-violenţă, pornind de la cunoaşterea problemelor cu care se confruntă. Chiar acolo unde există acţiuni destinate prevenţiei şi intervenţiei, adesea acestea nu contează pe implicarea efectivă a celor vizaţi, sunt puţin popularizate în rândul celor care ar trebui cu prioritate să le cunoască (autori, victime, elevi cu potenţial agresiv, părinţi). În puţine cazuri, violenţa în şcoală este  definită ca fiind o  problemă instituţională. În multe situaţii nu există o cooperare reală nici la nivelul unităţii şcolare (între elevi, cadre didactice, părinţi, conducerea şcolii) şi nici la nivel inter-instituţional, care să definească situaţiile de violenţă, să elaboreze strategii de prevenţie sau intervenţie, să monitorizeze şi să evalueze impactul acestora.

În perioada 2004-2007 au fost elaborate şi alte studii şi analize ale fenomenului violenţei şcolare. Concluziile tuturor acestor cercetări au evidenţiat amploarea şi diversitatea formelor de manifestare a violenţei în şcoală şi au propus recomandări şi direcţii de acţiune pentru prevenirea fenomenului. Pe baza acestora, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a elaborat Strategia cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar (OMECT nr. 1409/2007). Strategia stabileşte principii şi recomandări generale referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, rolurile şi funcţiile instituţiilor din cadru sistemului educativ şi a unor structuri instituţionale nou create în acest domeniu de acţiune, precum şi un plan operaţional de intervenţie la nivelul unităţilor şcolare. Începând cu anul 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a lansat un proiect de tip structural cu tema Tinerii împotriva violenţei, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate.). Proiectul a avut ca scop implementarea unor măsuri de sprijin pentru unităţile de învăţământ, Casele Corpului Didactic şi alte structuri instituţionale cu responsabilităţi în domeniu în vederea reducerii fenomenelor de violenţă în şcoală. De asemenea, în primăvara anului 2012, a fost înființat Consiliul Național pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală, organism cu rol de Observator naţional anti-violenţă care va monitoriza şi evalua modul de aplicare la nivel naţional a strategiei naţionale pentru combaterea violenţei în mediul şcolar.

Institutul de Științe ale Educației a dezvoltat în ultimii ani cercetări și proiecte pilot în domeniul prevenirii și combaterii violenței școlare și a inclus în oferta sa instituțională un curs destinat cadrelor didactice. Cursul se derulează în sistem blended learning, combinând întâlnirile față în față cu activități de învățare pe o platformă online. Programul de formare este acreditat, are  84 de ore, iar fiecare cadru didactic care finalizează cu succes acest program beneficiază de un certificat cu 21 de credite profesionale transferabile.

Cursul oferit de Institutul de Științe ale Educației îşi propune să aducă o perspectivă nouă asupra modalităţilor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, propunând cadrelor didactice un demers de învățare participativă, bazat pe analiza modurilor particulare în care actorii educaţionali definesc violenţa, îşi asumă problematica acesteia şi acţionează în vederea combaterii şi prevenirii ei. Programul de formare pornește de la următoarele premise:

  • Este mai uşor să previi decât să combaţi violenţa în şcoală. În cadrul cursului sunt invitate cadre didactice din toate școlile și nu în mod necesar şcoli care se confruntă cu situaţii deosebite de violenţă. În cadrul cursului ne propunem să valorificăm și experiența acelor cadre didactice care au dovedit că sunt interesate de această problemă, care au dezvoltat deja o serie de activităţi în acest sens şi care doresc să împărtăşească experienţele dobândite cu alte cadre didactice.
  • Agresivitatea este o caracteristică a oricărei fiinţe umane, de aceea este important să învăţăm să o gestionăm în mod pozitiv. Scopul cursului nostru nu este acela de a stopa, de a pune capăt violenţei în şcolile din care vor veni cadrele didactice, ci de a oferi un cadru de comunicare şi o informare pentru toţi actorii şcolari, de dezbatere, de împărtăşire de experienţe şi acţiune pentru crearea unui climat educaţional armonios, aşa cum fiecare dintre actori îl visează.
  • Comunicarea cu cadre didactice din alte şcoli reprezintă o sursă importantă pentru a înţelege şi preveni un astfel de fenomen. Cursul a pornit de la premisa că schimbul de practici, comunicarea şi împărtăşirea experienţelor între mai multe şcoli poate reprezenta o manieră inedită de inovare a practicilor curente de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală.
  • O şcoală fără violenţă este o şcoală în care învăţarea se produce în sens pozitiv. Cursul nu se limitează doar la exersarea practicilor de prevenire a violenţei în şcoală, ci oferă un spaţiu semnificativ pentru abordarea tuturor elementelor de practică şcolară care au legătură implicită cu violenţa ca barieră în calea învăţării. Tocmai de aceea, adesea, de-a lungul cursului, cadrele didactice implicate vor fi încurajate să abordeze teme conexe, referitoare la: dificultăţi în organizarea sistemului educaţional, probleme ale curriculum-ului şcolar, presiunea examinărilor şi a testărilor – ca factori subiectivi şi mai puţin vizibili care influenţează fenomenul de violenţă în şcoală.

Activităţile de formare din cadrul cursului urmăresc câteva obiective generale:

  • Să înţelegem şi să definim împreună fenomenul violenţei şcolare. În cadrul platformei de învăţare găzduită de Centrul de Învățare Online al Institutului de Științe ale Educației  vom avea ocazia să dezbatem împreună modurile diferite de înțelegere a conceptului de violență în școală. În acest scop, în cadrul rubricii „Resurse” de pe platforma online veţi găsi o serie de documente, studii şi ghiduri relevante pentru problematica violenţei în şcoală, pe care vă invităm să le consultaţi.
  • Să identificăm împreună exemple de bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare – Poveştile fiecăruia dintre dumneavoastră cu privire la anumite situaţii de violenţă în şcoală vor creionat un univers specific de contexte, soluţii şi lecţii învăţate. Pe platforma online vom înregistra întâmplări, evenimente şi situaţii relevante din perspectiva prevenirii violenţei şcolare, care s-au întâmplat şi se întâmplă în unităţile dumneavoastră de învăţământ. Astfel, la finalul cursului vom colecta un „tezaur” de practici concrete de abordare şi intervenţie în domeniul violenţei şcolare, pe care îl vom pune la dispoziţie tuturor şcolilor din sistemul de învăţământ românesc, preocupate de acest fenomen.
  • Să cooperăm şi să împărtăşim experienţa noastră cu celelalte şcoli implicate în proiect – Participând la comunicarea online, veţi avea astfel ocazia să vă cunoaşteţi colegii din alte şcoli, să cooperaţi şi să schimbaţi practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.
  • Să creăm împreună un bagaj de resurse privind strategiile de prevenire şi combatere a violenţei în şcoala dumneavoastră – În acest scop, pe platformă veţi regăsi un spaţiu special destinat portofoliului personal. În acest spaţiu veţi aduna temele parcurse, dar și mărturii ale activităţilor derulate la nivelul şcolii în scopul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, cu care doriţi să vă mândriţi. Orice dovezi ale activităţilor derulate la nivelul şcolii (documente, fotografii, filmuleţe, postere, interviuri, relatări etc.) sunt binevenite pentru a creiona portofoliul dumneavoastră.

Fără îndoială, participarea la acest curs, atât la activitățile de învățare organizate față-în-față la Institutul de Științe ale Educației, cât și prin comunicarea pe o platformă de învăţare, vă va ajuta să vă familiarizaţi sau să aprofundaţi  tehnicile de comunicare online. Abordarea comunicării online se bazează pe implicarea activă a fiecărui participant şi pe schimbul intens de mesaje cu colegii. O altă caracteristică a comunicării pe platforma noastră online este aceea că experienţa dumneavoastră ca participant este în permanenţă asistată pe platformă de specialiști-facilitatori.

Cursul oferit de Institutul de Științe ale Educației se derulează în acest an în perioada octombrie-decembrie 2012 la București. De asemenea, unele Case ale Corpului Didactic din țară au preluat acest curs și îl derulează cu succes în Dâmbovița, Vaslui, Constanța, Argeș ș.a. Dacă acest curs este de interes pentru dumneavoastră, vă așteptăm să ne vizitați pe www.ise.ro pentru mai multe detalii.

Magda Balica, cercetător ISE

Acest articol a fost publicat în Tribuna Învăţământului

Publicat pe 12 decembrie 2012 Articole onlineISE in actualitate