CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți

Anunt de selectie experti_nr_169-28.02.2020 – pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED

(Anexa-21-Cerere inscriere la concurs, Anexa-22-Declaratie disponibilitate)


Informații despre proiect

Ministerul Educației Naționale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021 proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” este parte integrantă a Strategiei Europa 2020 prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) și are la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție „România 2017 – Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul educației”.

Bugetul alocat este de 196.586.777 lei prin finanțare din fonduri europene (POCU).

 

Obiectivul general al proiectului: Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă și sustenabilă a noului curriculum național, urmărind creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul preuniversitar primar și gimnazial.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Facilitarea unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe competențe în rândul decidenților și partenerilor educaționali, în vederea asigurării de oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrați în programe de tip a doua șansă.
  • Promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial.
  • Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.
  • Creșterea calității și relevanței activităților din școli cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor cheie a cel puțin 2.500 de elevi, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale.
  • Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile.

Cu alte cuvinte…

În cadrul proiectului CRED se va realiza abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 din învățământul gimnazial), în vederea unei abordări metodologice centrate pe competențe-cheie, în acord cu noul curriculum. În acest scop, în perioada ianuarie – august 2018, a fost realizată o cercetare pentru fundamentarea programului de formare, disponibilă aici.  Această cercetare evidențiază nevoile variate de formare ale profesorilor,  în contextul noului curriculum din învățământul primar și gimnazial. De asemenea, analiza surprinde nevoile de sprijin în aria adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, în special ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Vor fi organizate 2.750 grupe de profesori în toate județele și în Capitală, care vor beneficia de 330.000 ore de formare la nivel național, implicând aportul a 900 de formatori. Se vor acorda subvenții de 600 de lei pentru toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare și 150 de premii pentru cadrele didactice autoare de bune practici. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning. În primele luni ale proiectului va fi facilitată în rândul decidenților și partenerilor educaționali o abordare curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, cu scopul de a asigura oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate, inclusiv pentru cei reintegrați în programe de tip „A doua șansă”. Totodată, prin intermediul activităților incluse în CRED, se are în vedere creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurii a învățământului prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative si motivationale, pentru cel puțin 2.500 de elevi. Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor-cheie, (instrumente – brosuri de test), între care și documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”, precum și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile, sunt alte obiective importante ale CRED.


Resurse CRED

Raport privind nevoile de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare

Autori: Irina Horga (coord.)
An apariție: 2020
Număr de pagini: 125
Format: A4
ISBN: 978-606-8966-03-8

Raportul a fost elaborat în cadrul Activității A.3.1. Analiza nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial pentru aplicarea noului curriculum național. Raportul a avut scopul de a fundamenta dezvoltarea programului de formare a cadrelor didactice din cadrul Proiectului CRED. Raportul prezintă o diagnoză cu privire la oferta actuală de programe de formare în domeniul abilitării curriculare şi la capitalul de competenţe de specialitate pe care le dețin profesorii. De asemenea, raportul realizează o analiză a nevoilor profesorilor de formare în domeniul abilitării curriculare, pentru a aplica la clasă, corect și eficient, programele școlare centrate pe competențe.


Raport privind situația curriculumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare

Autori: Titel Iordache, Ciprian Fartușnic, Angela Teșileanu, Irina Horga (coord.)
An apariție: 2020
Număr de pagini: 114Format: A4
ISBN: 978-606-8966-05-2

Raportul a fost elaborat în cadrul Activității A.1.2. Promovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. Raportul are rolul de a fundamenta o nouă metodologie privind curriculumul la decizia școlii (CDS), prin oferirea de informații relevante despre: cadrul legal care reglementează elaborarea și implementarea CDS; date de cercetare cu privire la reprezentările actorilor școlari și practicile educaționale legate de implementarea CDS; formularea de recomandări privind elaborarea și aplicarea CDS la nivelul unităților de învățământ.

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 18 iunie 2018 ParteneriateProiecte in parteneriatUncategorized